دکوروز / تماس با ما

تماس با ما

جهت تبلیغات در سایت پیام دهید

شماره تماس
خدمات دکوراسیون در شهرها

بر روی شهر کلیک کنید 

در انجام معامله (خدمات، خرید و … )
با نمایندگان دکوراسیون ساختمان دکوروز،
دقت فرمایید.
مشتریان باید خودشان
جنبه‌های مختلف را در نظر بگیرند.
دکوروز هیچگونه
مسئولیتی را نمی پذیرد.

پشتیبانی دکوروز بخشی

۰۹۱۲۸۴۶۵۰۱۰
۵۰۰۰۲۰۶۰۰۹۸

((لطفا پیامک یا تلگرام کنید))

تلگرام bakhshi_m@

 


اراک

کاغذ دیواری

آقای همتی

۰۹۱۸۹۶۰۰۰۷۹
۰۸۶۳۳۲۵۳۳۶۰

کفپوش

آقای همتی

۰۹۱۸۹۶۰۰۰۷۹
۰۸۶۳۳۲۵۳۳۶۰

سقف کاذب

آقای مسعود کوچکی

۰۹۱۹۹۰۹۵۳۲۳
۰۹۱۸۳۶۸۶۱۲۲

کابینت

آقای پارسا

۰۹۳۶۸۶۳۹۰۱۴


بازسازی ساختمان

آقای امیری

۰۹۳۵۸۵۲۲۵۹۳

پارکت لمینت

آقای همتی

۰۹۱۸۹۶۰۰۰۷۹
۰۸۶۳۳۲۵۳۳۶۰

کناف

آقای مسعود کوچکی

۰۹۱۹۹۰۹۵۳۲۳
۰۹۱۸۳۶۸۶۱۲۲

پرده

آقای مشایخی

۰۹۱۸۸۶۱۷۹۷۷


نقاشی ساختمان

آقای احمدی

۰۹۱۸۳۶۳۸۰۰۱

آسمان مجازی

آقای مسعود کوچکی

۰۹۱۹۹۰۹۵۳۲۳
۰۹۱۸۳۶۸۶۱۲۲

سقف کشسان

آقای مسعود کوچکی

۰۹۱۹۹۰۹۵۳۲۳
۰۹۱۸۳۶۸۶۱۲۲

برو به لیست شهرها


اردبیل

کاغذ دیواری

آقای امان اللهی

۰۹۱۴۱۵۳۷۸۶۹
۰۴۵۳۳۲۵۵۱۳۱

کفپوش

آقای امان اللهی

۰۹۱۴۱۵۳۷۸۶۹
۰۴۵۳۳۲۵۵۱۳۱

سقف کاذب

آقای سبحانی

۰۹۱۴۱۵۰۵۳۴۱

کابینت

آقای خبازنوری

۰۹۳۶۶۲۶۷۱۵۵


بازسازی ساختمان

آقای جاهد

۰۹۱۴۹۸۷۶۰۷۵

پارکت لمینت

آقای امان اللهی

۰۹۱۴۱۵۳۷۸۶۹
۰۴۵۳۳۲۵۵۱۳۱

کناف

آقای سبحانی

۰۹۱۴۱۵۰۵۳۴۱

پرده

آقای محمداوغلی

۰۹۱۴۲۲۴۶۳۶۳


نقاشی ساختمان

آقای حبیب زاده

۰۹۱۴۸۰۴۶۳۰۴

آسمان مجازی

آقای سبحانی

۰۹۱۴۱۵۰۵۳۴۱

سقف کشسان

آقای سبحانی

۰۹۱۴۱۵۰۵۳۴۱

برو به لیست شهرها


ارومیه

کاغذ دیواری

آقای رضازاده

۰۹۱۴۴۸۸۰۲۵۸
۰۹۰۵۵۹۲۰۲۵۸

کفپوش

آقای رضازاده

۰۹۱۴۴۸۸۰۲۵۸
۰۹۰۵۵۹۲۰۲۵۸

سقف کاذب

آقای یوسفی

۰۹۱۹۴۸۳۱۹۱۵

کابینت

آقای ذلی

۰۹۱۵۳۰۵۶۲۸۶


بازسازی ساختمان

آقای مقدم

۰۹۱۴۱۳۹۷۷۹۰

پارکت لمینت

آقای رضازاده

۰۹۱۴۴۸۸۰۲۵۸
۰۹۰۵۵۹۲۰۲۵۸

کناف

آقای یوسفی

۰۹۱۹۴۸۳۱۹۱۵

پرده

آقای مختاری

۰۹۱۴۴۴۳۹۷۱۷


نقاشی ساختمان

آقای خدایاری

۰۹۱۴۹۷۴۴۴۶۰

آسمان مجازی

آقای یوسفی

۰۹۱۹۴۸۳۱۹۱۵

سقف کشسان

آقای یوسفی

۰۹۱۹۴۸۳۱۹۱۵

برو به لیست شهرها


اصفهان

کاغذ دیواری

آقای دکوراسیون اصفهان

کفپوش

آقای دکوراسیون اصفهان

سقف کاذب

آقای مهندس محمدی

۰۹۱۳۶۹۹۴۰۸۱

کابینت

آقای میرزایی

۰۹۱۳۳۸۵۸۲۲۶


بازسازی ساختمان

آقای بازسازی اصفهان

پارکت لمینت

آقای دکوراسیون اصفهان

کناف

آقای مهندس محمدی

۰۹۱۳۶۹۹۴۰۸۱

پرده

آقای اعظمی

۰۹۱۳۳۱۴۰۷۹۴


نقاشی ساختمان

آقای کاظمی

۰۹۱۳۷۹۲۳۱۰۵

آسمان مجازی

آقای حسن‌زاده

۰۹۱۳۸۰۵۸۳۳۲

سقف کشسان

آقای حسن‌زاده

۰۹۱۳۸۰۵۸۳۳۲

برو به لیست شهرها


اهواز

کاغذ دیواری

آقای کاظمی

۰۹۱۶۳۱۲۵۳۹۴
۰۶۱۳۵۵۴۶۵۲۹

کفپوش

آقای کاظمی

۰۹۱۶۳۱۲۵۳۹۴
۰۶۱۳۵۵۴۶۵۲۹

سقف کاذب

آقای قادری

۰۹۳۹۹۱۱۰۰۹۲

کابینت

آقای کردزنگنه

۰۹۱۶۳۱۶۰۷۶۵


بازسازی ساختمان

آقای مهندس خسروی

۰۹۱۶۹۰۲۴۰۰۶

پارکت لمینت

آقای کاظمی

۰۹۱۶۳۱۲۵۳۹۴
۰۶۱۳۵۵۴۶۵۲۹

کناف

آقای قادری

۰۹۳۹۹۱۱۰۰۹۲

پرده

آقای ملائکه

۰۹۱۶۳۱۱۷۷۳۵


نقاشی ساختمان

آقای بختیاری

۰۹۱۶۵۰۰۰۲۸۰

آسمان مجازی

آقای جلیلی

۰۹۱۶۱۱۱۳۹۳۰

سقف کشسان

آقای جلیلی

۰۹۱۶۱۱۱۳۹۳۰

برو به لیست شهرها


ایلام

کاغذ دیواری

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲

کفپوش

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲

سقف کاذب

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲

کابینت

آقای جمشیدی

۰۹۱۸۷۴۷۰۷۶۹


بازسازی ساختمان

آقای سلطانی

۰۹۱۸۸۴۰۳۲۴۲

پارکت لمینت

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲

کناف

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲

پرده

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲


نقاشی ساختمان

آقای

آسمان مجازی

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲

سقف کشسان

آقای کرم پور

۰۹۱۸۳۴۱۱۸۵۲
۰۸۴۳۳۳۶۵۴۷۲

برو به لیست شهرها


بجنورد

کاغذ دیواری

آقای مهامی

۰۹۳۶۵۳۵۴۰۳۹

کفپوش

آقای مهامی

۰۹۳۶۵۳۵۴۰۳۹

سقف کاذب

آقای مهامی

۰۹۳۶۵۳۵۴۰۳۹

کابینت

آقای مجردی

۰۹۱۵۳۸۴۱۴۰۴


بازسازی ساختمان

آقای ایزانلو

۰۹۱۵۹۸۵۳۶۲۶

پارکت لمینت

آقای مهامی

۰۹۳۶۵۳۵۴۰۳۹

کناف

آقای مهامی

۰۹۳۶۵۳۵۴۰۳۹

پرده

آقای جعفریان

۰۹۱۵۵۸۹۶۴۴۲


نقاشی ساختمان

آقای دریا

۰۹۱۵۵۸۴۸۹۹۱

آسمان مجازی

آقای مهامی

۰۹۳۶۵۳۵۴۰۳۹

سقف کشسان

آقای مهامی

۰۹۳۶۵۳۵۴۰۳۹

برو به لیست شهرها


بندرعباس

کاغذ دیواری

آقای جعفری

۰۹۱۷۳۶۸۳۵۱۵

کفپوش

آقای جعفری

۰۹۱۷۳۶۸۳۵۱۵

سقف کاذب

آقای بندرعباس

کابینت

آقای عابدی

۰۹۱۷۱۶۱۲۴۷۷


بازسازی ساختمان

آقای شرفی

۰۹۱۷۱۶۰۵۴۶۵

پارکت لمینت

آقای جعفری

۰۹۱۷۳۶۸۳۵۱۵

کناف

آقای بندرعباس

پرده

آقای زاهدی

۰۹۱۷۹۱۱۰۷۷۸
۰۹۰۳۹۴۱۶۲۴۸


نقاشی ساختمان

آقای شریف زاده

۰۹۱۹۱۰۲۵۶۳۹

آسمان مجازی

آقای جعفری

۰۹۱۷۳۶۸۳۵۱۵

سقف کشسان

آقای جعفری

۰۹۱۷۳۶۸۳۵۱۵

برو به لیست شهرها


بوشهر

کاغذ دیواری

آقای جمهوری

۰۹۱۷۳۷۲۰۰۰۴

کفپوش

آقای جمهوری

۰۹۱۷۳۷۲۰۰۰۴

سقف کاذب

آقای حیدری

۰۹۱۷۰۳۸۷۴۶۵

کابینت

آقای امیری

۰۹۳۳۰۸۸۸۰۷۸


بازسازی ساختمان

آقای الهی فر

۰۹۱۷۹۰۵۱۹۴۸

پارکت لمینت

آقای جمهوری

۰۹۱۷۳۷۲۰۰۰۴

کناف

آقای حیدری

۰۹۱۷۰۳۸۷۴۶۵

پرده

آقای علیزاده

۰۹۱۷۳۷۱۵۷۲۴


نقاشی ساختمان

آقای قائدی

۰۹۱۷۳۷۱۳۴۹۲

آسمان مجازی

آقای حیدری

۰۹۱۷۰۳۸۷۴۶۵

سقف کشسان

آقای حیدری

۰۹۱۷۰۳۸۷۴۶۵

برو به لیست شهرها


بیرجند

کاغذ دیواری

آقای بینا

۰۹۹۰۳۱۸۹۰۰۳

کفپوش

آقای بینا

۰۹۹۰۳۱۸۹۰۰۳

سقف کاذب

آقای بینا

۰۹۹۰۳۱۸۹۰۰۳

کابینت

آقای عمادی

۰۹۳۰۵۹۷۱۳۴۱


بازسازی ساختمان

آقای تاجی

۰۹۱۵۶۶۹۰۷۹۱

پارکت لمینت

آقای بینا

۰۹۹۰۳۱۸۹۰۰۳

کناف

آقای بینا

۰۹۹۰۳۱۸۹۰۰۳

پرده

آقای سلطانی

۰۹۱۵۹۶۵۶۴۰۹


نقاشی ساختمان

آقای نقاشی بیرجند

آسمان مجازی

آقای بینا

۰۹۹۰۳۱۸۹۰۰۳

سقف کشسان

آقای بینا

۰۹۹۰۳۱۸۹۰۰۳

برو به لیست شهرها


تبریز

کاغذ دیواری

آقای حاجی زاده

۰۹۳۰۶۷۵۶۵۲۴
۰۹۱۴۳۰۶۶۸۱۷
۰۹۱۴۴۱۵۶۱۰۴

سقف کاذب

آقای ظهرابی

۰۹۱۴۹۱۷۶۵۳۷

کابینت

آقای محمدی

۰۹۱۴۳۰۰۹۵۴۱


بازسازی ساختمان

آقای فیضی پور

۰۹۱۴۴۰۷۸۴۱۸

پارکت لمینت

آقای حاجی زاده

۰۹۳۰۶۷۵۶۵۲۴
۰۹۱۴۳۰۶۶۸۱۷
۰۹۱۴۴۱۵۶۱۰۴

کناف

آقای ظهرابی

۰۹۱۴۹۱۷۶۵۳۷

پرده

آقای تبریزی

۰۹۱۴۹۱۴۱۱۲۸


نقاشی ساختمان

آقای نقاشی تبریز

آسمان مجازی

آقای بشیری

۰۹۱۴۴۰۶۶۸۴۰

سقف کشسان

آقای ظهرابی

۰۹۱۴۹۱۷۶۵۳۷

برو به لیست شهرها


تهران

کاغذ دیواری

آقای عیوض

۰۹۱۹۱۴۰۱۹۴۵
۰۲۱۲۲۸۷۱۱۲۶
۰۲۱۴۴۴۴۱۰۶۳

سقف کاذب

آقای جانانی

۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰

کابینت

آقای

۰۹۱۲۸۴۶۵۰۱۰


بازسازی ساختمان

آقای جانانی

۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰

پارکت لمینت

آقای عیوض

۰۹۱۹۱۴۰۱۹۴۵
۰۲۱۲۲۸۷۱۱۲۶
۰۲۱۴۴۴۴۱۰۶۳

کناف

آقای جانانی

۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰

پرده

آقای مهربانی

۰۹۳۰۳۱۴۱۶۳۲


نقاشی ساختمان

آقای جانانی

۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰
۰۲۱۲۲۶۳۷۹۱۳
۰۲۱۸۸۱۴۷۱۰۷

آسمان مجازی

آقای جانانی

۰۹۱۳۸۰۵۸۳۳۲

سقف کشسان

آقای جانانی

۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰

برو به لیست شهرها


خرم آباد

کاغذ دیواری

آقای کمالوند

۰۹۱۶۳۶۹۱۷۸۱
۰۶۶۳۳۴۰۳۸۸۴

کفپوش

آقای کمالوند

۰۹۱۶۳۶۹۱۷۸۱
۰۶۶۳۳۴۰۳۸۸۴

سقف کاذب

آقای رشیدی

۰۹۱۶۵۵۷۳۰۸۰

کابینت

آقای اسدالهی

۰۹۳۵۱۶۹۱۸۰۹


بازسازی ساختمان

آقای کریمی

۰۹۱۶۹۷۴۶۷۵۲

پارکت لمینت

آقای کمالوند

۰۹۱۶۳۶۹۱۷۸۱
۰۶۶۳۳۴۰۳۸۸۴

کناف

آقای رشیدی

۰۹۱۶۵۵۷۳۰۸۰

پرده

آقای حامدی

۰۹۱۶۶۶۱۳۲۴۴


نقاشی ساختمان

آقای نقاشی خرم آباد

آسمان مجازی

آقای رشیدی

۰۹۱۶۵۵۷۳۰۸۰

سقف کشسان

آقای رشیدی

۰۹۱۶۵۵۷۳۰۸۰

برو به لیست شهرها


رشت

کاغذ دیواری

آقای فتحی نژاد

۰۹۱۱۴۶۸۱۸۵۸
۰۱۳۳۳۳۳۰۰۵۱

کفپوش

آقای فتحی نژاد

۰۹۱۱۴۶۸۱۸۵۸
۰۱۳۳۳۳۳۰۰۵۱

سقف کاذب

آقای مالکی

۰۹۱۱۱۳۲۵۳۳۴

کابینت

آقای فتحی نژاد

۰۹۱۱۴۶۸۱۸۵۸
۰۱۳۳۳۳۳۰۰۵۱


بازسازی ساختمان

آقای مالکی

۰۹۱۱۱۳۲۵۳۳۴

پارکت لمینت

آقای فتحی نژاد

۰۹۱۱۴۶۸۱۸۵۸
۰۱۳۳۳۳۳۰۰۵۱

کناف

آقای مالکی

۰۹۱۱۱۳۲۵۳۳۴

پرده

آقای امجد

۰۹۱۱۱۳۶۸۹۱۷


نقاشی ساختمان

آقای ملکی

۰۹۱۱۹۳۹۴۹۳۰

آسمان مجازی

آقای مالکی

۰۹۱۱۱۳۲۵۳۳۴

سقف کشسان

آقای مالکی

۰۹۱۱۱۳۲۵۳۳۴

برو به لیست شهرها


زاهدان

کاغذ دیواری

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰

کفپوش

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰

سقف کاذب

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰

کابینت

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰


بازسازی ساختمان

آقای ابراهیمی

۰۹۱۵۹۹۰۶۸۲۰

پارکت لمینت

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰

کناف

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰

پرده

آقای قائم دوست

۰۹۱۵۵۴۰۶۰۴۸
۰۵۴۳۳۴۴۲۹۶۷


نقاشی ساختمان

آقای نادری فر

۰۹۱۵۵۴۹۰۸۰۰

آسمان مجازی

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰

سقف کشسان

آقای قاسمی

۰۹۱۵۵۴۰۹۶۲۰

برو به لیست شهرها


زنجان

کاغذ دیواری

آقای فرخی

۰۹۱۹۵۲۴۶۱۷۰
۰۲۴۳۳۴۴۷۷۸۰

کفپوش

آقای فرخی

۰۹۱۹۵۲۴۶۱۷۰
۰۲۴۳۳۴۴۷۷۸۰

سقف کاذب

آقای مرادی

۰۹۱۲۳۴۲۱۸۵۱

کابینت

آقای سلفی

۰۹۱۲۰۶۷۵۱۴۱


بازسازی ساختمان

آقای سلطانی

۰۹۱۹۶۷۴۰۹۱۱
۰۹۱۲۳۴۱۲۶۸۲

پارکت لمینت

آقای فرخی

۰۹۱۹۵۲۴۶۱۷۰
۰۲۴۳۳۴۴۷۷۸۰

کناف

آقای مرادی

۰۹۱۲۳۴۲۱۸۵۱

پرده

آقای سلطانی

۰۹۱۲۷۴۴۰۱۹۰


نقاشی ساختمان

آقای نقاشی زنجان

آسمان مجازی

آقای مرادی

۰۹۱۲۳۴۲۱۸۵۱

سقف کشسان

آقای مرادی

۰۹۱۲۳۴۲۱۸۵۱

برو به لیست شهرها


ساری

کاغذ دیواری

آقای باوند

۰۹۱۱۲۲۴۲۸۷۷

کفپوش

آقای باوند

۰۹۱۱۲۲۴۲۸۷۷

سقف کاذب

آقای قاضی خانلو

۰۹۳۷۴۹۳۷۵۶۰

کابینت

آقای نصیری

۰۹۳۶۹۰۲۵۵۲۲


بازسازی ساختمان

آقای دانش

۰۹۱۱۳۵۲۹۴۸۸

پارکت لمینت

آقای باوند

۰۹۱۱۲۲۴۲۸۷۷

کناف

آقای قاضی خانلو

۰۹۳۷۴۹۳۷۵۶۰

پرده

آقای ملکی

۰۹۱۱۱۵۶۸۶۱۱


نقاشی ساختمان

آقای ابراهیم‌نژاد

۰۹۳۶۳۹۸۳۸۷۸

آسمان مجازی

آقای قاضی خانلو

۰۹۳۷۴۹۳۷۵۶۰

سقف کشسان

آقای قاضی خانلو

۰۹۳۷۴۹۳۷۵۶۰

برو به لیست شهرها


سمنان

کاغذ دیواری

آقای محمودیان

۰۹۱۲۷۳۱۲۷۷۸

کفپوش

آقای محمودیان

۰۹۱۲۷۳۱۲۷۷۸

سقف کاذب

آقای محمودیان

۰۹۱۲۷۳۱۲۷۷۸

کابینت

آقای صبور

۰۹۳۵۳۰۱۱۷۵۹


بازسازی ساختمان

آقای صالحیان

۰۹۱۹۴۳۱۲۰۴۶

پارکت لمینت

آقای محمودیان

۰۹۱۲۷۳۱۲۷۷۸

کناف

آقای محمودیان

۰۹۱۲۷۳۱۲۷۷۸

پرده

آقای شریعت پور

۰۹۱۲۳۳۵۷۴۱۷


نقاشی ساختمان

آقای تشرعی

۰۹۱۹۳۳۴۵۸۶۷

آسمان مجازی

آقای محمودیان

۰۹۱۲۷۳۱۲۷۷۸

سقف کشسان

آقای محمودیان

۰۹۱۲۷۳۱۲۷۷۸

برو به لیست شهرها


سنندج

کاغذ دیواری

آقای صمدی

۰۹۳۰۷۱۰۶۹۲۱

کفپوش

آقای صمدی

۰۹۳۰۷۱۰۶۹۲۱

سقف کاذب

آقای میری

۰۹۱۸۴۵۵۷۴۶۰

کابینت

آقای قوامی

۰۹۰۵۴۷۹۵۱۹۳
۰۹۰۱۲۳۲۸۶۱۳


بازسازی ساختمان

آقای ملکی

۰۹۱۲۰۳۹۰۱۲۲

پارکت لمینت

آقای صمدی

۰۹۳۰۷۱۰۶۹۲۱

کناف

آقای میری

۰۹۱۸۴۵۵۷۴۶۰

پرده

آقای قمری

۰۹۱۸۸۷۱۱۶۲۴


نقاشی ساختمان

آقای نقاشی سنندج

آسمان مجازی

آقای میری

۰۹۱۸۴۵۵۷۴۶۰

سقف کشسان

آقای میری

۰۹۱۸۴۵۵۷۴۶۰

برو به لیست شهرها


شهرکرد

کاغذ دیواری

آقای حق بین

۰۹۱۳۱۸۴۵۵۶۸
۰۳۸۳۲۲۲۳۷۳۶

کفپوش

آقای حق بین

۰۹۱۳۱۸۴۵۵۶۸
۰۳۸۳۲۲۲۳۷۳۶

سقف کاذب

آقای طهماسبی

۰۹۱۳۶۰۴۸۸۴۹

کابینت

آقای مظفری

۰۹۱۳۱۸۵۳۳۶۸


بازسازی ساختمان

آقای رجبی

۰۹۱۳۱۸۱۹۳۴۷

پارکت لمینت

آقای حق بین

۰۹۱۳۱۸۴۵۵۶۸
۰۳۸۳۲۲۲۳۷۳۶

کناف

آقای طهماسبی

۰۹۱۳۶۰۴۸۸۴۹

پرده

آقای طهماسبی

۰۹۱۳۶۰۴۸۸۴۹


نقاشی ساختمان

آقای نقاشی شهرکرد

آسمان مجازی

آقای طهماسبی

۰۹۱۳۶۰۴۸۸۴۹

سقف کشسان

آقای طهماسبی

۰۹۱۳۶۰۴۸۸۴۹

برو به لیست شهرها


شیراز

کاغذ دیواری

آقای رستمیان

۰۹۱۷۷۰۴۲۹۴۱
۰۷۱۳۲۳۰۹۰۳۶
۰۷۱۳۲۳۰۹۰۶۸

سقف کاذب

آقای دهقان

۰۹۱۷۲۹۴۹۶۴۰

کابینت

آقای حاتمی

۰۹۱۷۰۰۱۳۲۰۰


بازسازی ساختمان

آقای نجات

۰۹۱۷۳۰۳۲۶۱۹

پارکت لمینت

آقای رستمیان

۰۹۱۷۷۰۴۲۹۴۱
۰۷۱۳۲۳۰۹۰۳۶
۰۷۱۳۲۳۰۹۰۶۸

کناف

آقای دهقان

۰۹۱۷۲۹۴۹۶۴۰

پرده

آقای میرعظیمی

۰۹۱۳۳۵۴۰۵۲۷
۰۷۱۳۲۳۳۷۹۴۴


نقاشی ساختمان

آقای زارع

۰۹۱۷۸۰۶۳۹۱۱

آسمان مجازی

آقای تدبیری

۰۹۱۷۲۹۴۹۶۴۰

سقف کشسان

آقای تدبیری

۰۹۱۷۲۹۴۹۶۴۰

برو به لیست شهرها


قزوین

کاغذ دیواری

آقای چرخ گرد

۰۹۱۲۵۸۱۴۶۴۲
۰۲۸۳۳۳۶۷۵۸۰

کفپوش

آقای چرخ گرد

۰۹۱۲۵۸۱۴۶۴۲
۰۲۸۳۳۳۶۷۵۸۰

سقف کاذب

آقای قناعت

۰۹۱۲۷۸۲۳۰۳۳


بازسازی ساختمان

آقای لشگری

۰۹۱۹۸۴۹۰۴۲۳

پارکت لمینت

آقای چرخ گرد

۰۹۱۲۵۸۱۴۶۴۲
۰۲۸۳۳۳۶۷۵۸۰

کناف

آقای قناعت

۰۹۱۲۷۸۲۳۰۳۳

پرده

آقای حیدری

۰۹۱۲۷۸۳۱۷۵۰


نقاشی ساختمان

آقای کاظمی

۰۹۱۲۷۴۴۴۱۶۳

آسمان مجازی

آقای قناعت

۰۹۱۲۷۸۲۳۰۳۳

سقف کشسان

آقای قناعت

۰۹۱۲۷۸۲۳۰۳۳

برو به لیست شهرها


قم

کاغذ دیواری

آقای امینی

۰۹۱۲۷۵۷۰۲۹۱
۰۲۵۳۷۸۳۳۷۳۲

کفپوش

آقای امینی

۰۹۱۲۷۵۷۰۲۹۱
۰۲۵۳۷۸۳۳۷۳۲

سقف کاذب

آقای عابد

۰۹۱۲۴۵۱۰۲۵۶

کابینت

آقای احمدی

۰۹۱۲۷۵۹۵۱۳۹


بازسازی ساختمان

آقای سجادی

۰۹۱۲۴۵۱۰۰۶۰

پارکت لمینت

آقای امینی

۰۹۱۲۷۵۷۰۲۹۱
۰۲۵۳۷۸۳۳۷۳۲

کناف

آقای عابد

۰۹۱۲۴۵۱۰۲۵۶

پرده

آقای ابراهیمی

۰۹۱۲۶۵۱۴۸۲۷


نقاشی ساختمان

آقای ابوالقاسمی

۰۹۱۹۲۹۴۱۷۵۸

آسمان مجازی

آقای عابد

۰۹۱۲۴۵۱۰۲۵۶

سقف کشسان

آقای عابد

۰۹۱۲۴۵۱۰۲۵۶

برو به لیست شهرها


کرج

کاغذ دیواری

آقای زراعتی

۰۹۱۲۳۷۶۶۹۹۱
۰۲۶۳۶۵۶۱۸۵۶

کفپوش

آقای زراعتی

۰۹۱۲۳۷۶۶۹۹۱
۰۲۶۳۶۵۶۱۸۵۶

سقف کاذب

آقای مهندس دهقان

۰۹۳۵۸۱۰۳۰۶۲
۰۲۶۳۴۲۵۱۵۶۱

کابینت

آقای


بازسازی ساختمان

آقای مهندس دهقان

۰۹۳۵۸۱۰۳۰۶۲

پارکت لمینت

آقای زراعتی

۰۹۱۲۳۷۶۶۹۹۱
۰۲۶۳۶۵۶۱۸۵۶

کناف

آقای مهندس دهقان

۰۹۳۵۸۱۰۳۰۶۲
۰۲۶۳۴۲۵۱۵۶۱

پرده

آقای رجایی

۰۹۱۲۳۶۳۹۷۰۹
۰۲۶۳۳۵۲۹۳۴۳


نقاشی ساختمان

آقای خانی

۰۹۱۲۷۹۸۳۱۳۹

آسمان مجازی

آقای قلی‌زاده

۰۹۱۲۶۸۶۸۶۵۶

سقف کشسان

آقای قلی‌زاده

۰۹۱۲۶۸۶۸۶۵۶

برو به لیست شهرها


کرمان

کاغذ دیواری

آقای تاج پور

۰۹۱۳۲۴۳۰۴۴۵

کفپوش

آقای تاج پور

۰۹۱۳۲۴۳۰۴۴۵

سقف کاذب

آقای عبداله دخت

۰۹۱۳۹۴۱۷۱۱۸

کابینت

آقای فرخی

۰۹۱۳۳۹۹۲۰۷۶


بازسازی ساختمان

آقای علمدار

۰۹۱۲۰۵۶۱۸۷۱

پارکت لمینت

آقای تاج پور

۰۹۱۳۲۴۳۰۴۴۵

کناف

آقای عبداله دخت

۰۹۱۳۹۴۱۷۱۱۸

پرده

آقای شفیعی

۰۹۱۳۵۰۰۱۹۰۰


نقاشی ساختمان

آقای کاظمی

۰۹۱۳۱۴۱۲۶۸۷

آسمان مجازی

آقای عبداله دخت

۰۹۱۳۹۴۱۷۱۱۸

سقف کشسان

آقای عبداله دخت

۰۹۱۳۹۴۱۷۱۱۸

برو به لیست شهرها


کرمانشاه

کاغذ دیواری

آقای بهرامی

۰۹۱۰۰۸۸۳۷۸۶
۰۸۳۳۴۲۹۸۹۳۵

کفپوش

آقای بهرامی

۰۹۱۰۰۸۸۳۷۸۶
۰۸۳۳۴۲۹۸۹۳۵

سقف کاذب

آقای زارعی

۰۹۱۸۴۲۵۱۶۳۲
۰۹۱۸۳۱۸۶۴۵۲

کابینت

آقای کرجی

۰۹۱۸۳۴۶۸۱۸۳


بازسازی ساختمان

آقای بازسازی کرمانشاه

پارکت لمینت

آقای بهرامی

۰۹۱۰۰۸۸۳۷۸۶
۰۸۳۳۴۲۹۸۹۳۵

کناف

آقای زارعی

۰۹۱۸۴۲۵۱۶۳۲
۰۹۱۸۳۱۸۶۴۵۲

پرده

آقای کریمی

۰۹۱۸۹۳۵۰۲۸۶


نقاشی ساختمان

آقای خزائی

۰۹۱۸۹۲۳۷۵۸۲

آسمان مجازی

آقای زارعی

۰۹۱۸۴۲۵۱۶۳۲
۰۹۱۸۳۱۸۶۴۵۲

سقف کشسان

آقای زارعی

۰۹۱۸۴۲۵۱۶۳۲
۰۹۱۸۳۱۸۶۴۵۲

برو به لیست شهرها


گرگان

کاغذ دیواری

آقای باج ور

۰۹۱۱۱۳۷۴۷۹۷
۰۱۷۳۲۵۴۷۸۷۲

کفپوش

آقای باج ور

۰۹۱۱۱۳۷۴۷۹۷
۰۱۷۳۲۵۴۷۸۷۲

سقف کاذب

آقای اشرف زاده

۰۹۱۰۳۷۷۳۱۹۲

کابینت

آقای جباری

۰۹۹۰۱۴۰۳۶۵۸


بازسازی ساختمان

آقای شکوهی نیا

۰۹۱۱۵۱۰۰۰۷۸

پارکت لمینت

آقای باج ور

۰۹۱۱۱۳۷۴۷۹۷
۰۱۷۳۲۵۴۷۸۷۲

کناف

آقای اشرف زاده

۰۹۱۰۳۷۷۳۱۹۲

پرده

آقای عابدی زاده

۰۹۱۱۱۷۸۲۲۳۵


نقاشی ساختمان

آقای شهریاری

۰۹۳۹۳۹۳۱۰۳۸

آسمان مجازی

آقای اشرف زاده

۰۹۱۰۳۷۷۳۱۹۲

سقف کشسان

آقای اشرف زاده

۰۹۱۰۳۷۷۳۱۹۲

برو به لیست شهرها


مشهد

کاغذ دیواری

آقای اسدی

۰۹۱۵۵۱۰۶۸۵۹
۰۵۱۳۶۱۱۱۲۱۱

کفپوش

آقای اسدی

۰۹۱۵۵۱۰۶۸۵۹
۰۵۱۳۶۱۱۱۲۱۱

سقف کاذب

آقای سقف مشهد

کابینت

آقای خاکزاد

۰۹۱۵۰۰۴۴۱۱۷
۰۹۱۵۹۱۶۸۰۹۶


بازسازی ساختمان

آقای خاکزاد

۰۹۱۵۰۰۴۴۱۱۷
۰۹۱۵۹۱۶۸۰۹۶

پارکت لمینت

آقای اسدی

۰۹۱۵۵۱۰۶۸۵۹
۰۵۱۳۶۱۱۱۲۱۱

کناف

آقای سقف مشهد

پرده

آقای


نقاشی ساختمان

آقای طالب زاده

۰۹۱۵۵۰۱۳۱۱۴

آسمان مجازی

آقای سقف مشهد

سقف کشسان

آقای سقف مشهد

برو به لیست شهرها


همدان

کاغذ دیواری

آقای حامیان

۰۹۱۲۹۰۹۱۱۴۰

کفپوش

آقای حامیان

۰۹۱۲۹۰۹۱۱۴۰

سقف کاذب

آقای شمس

۰۹۱۸۹۰۲۷۷۲۰
۰۹۱۸۳۱۹۲۰۸۱

کابینت

آقای شفیعی

۰۹۱۸۵۰۶۱۱۶۸


بازسازی ساختمان

آقای اختیاری

۰۹۱۸۶۰۹۲۶۸۵

پارکت لمینت

آقای حامیان

۰۹۱۲۹۰۹۱۱۴۰

پرده

آقای احمدی

۰۹۳۹۳۶۶۹۵۷۸


نقاشی ساختمان

آقای جلالی

۰۹۱۸۳۱۲۴۵۲۱

آسمان مجازی

آقای شمس

۰۹۱۸۹۰۲۷۷۲۰
۰۹۱۸۳۱۹۲۰۸۱

سقف کشسان

آقای شمس

۰۹۱۸۹۰۲۷۷۲۰
۰۹۱۸۳۱۹۲۰۸۱

برو به لیست شهرها


یاسوج

کاغذ دیواری

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

کفپوش

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

سقف کاذب

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

کابینت

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶


بازسازی ساختمان

آقای عسکرپور

۰۹۱۷۱۴۵۵۲۸۴

پارکت لمینت

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

کناف

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

پرده

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶


نقاشی ساختمان

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

آسمان مجازی

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

سقف کشسان

آقای محمدی

۰۹۱۰۷۰۴۰۸۴۶
۰۷۴۳۳۳۳۹۷۷۶

برو به لیست شهرها


یزد

کاغذ دیواری

آقای طباطبایی

۰۹۱۳۱۵۲۲۳۷۶
۰۳۵۳۸۲۰۲۴۵۷

کفپوش

آقای طباطبایی

۰۹۱۳۱۵۲۲۳۷۶
۰۳۵۳۸۲۰۲۴۵۷

سقف کاذب

آقای طباطبایی

۰۹۱۳۱۵۲۲۳۷۶
۰۳۵۳۸۲۰۲۴۵۷

کابینت

آقای کهدویی

۰۹۱۳۳۵۹۴۳۹۰


بازسازی ساختمان

آقای محسنی

۰۹۱۲۴۶۰۱۱۰۵

پارکت لمینت

آقای طباطبایی

۰۹۱۳۱۵۲۲۳۷۶
۰۳۵۳۸۲۰۲۴۵۷

کناف

آقای طباطبایی

۰۹۱۳۱۵۲۲۳۷۶
۰۳۵۳۸۲۰۲۴۵۷

پرده

آقای صمیمی

۰۹۱۳۸۵۲۶۱۰۱


نقاشی ساختمان

آقای منصوری

۰۹۱۳۲۵۱۲۳۵۵

آسمان مجازی

آقای طباطبایی

۰۹۱۳۱۵۲۲۳۷۶
۰۳۵۳۸۲۰۲۴۵۷

سقف کشسان

آقای طباطبایی

۰۹۱۳۱۵۲۲۳۷۶
۰۳۵۳۸۲۰۲۴۵۷

برو به لیست شهرها


جذب نماینده دکوراسیون
کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، کناف،
پرده، نقاشی ساختمان، بازسازی ساختمان،
تزئینات روشنایی (لوستر) و …
((در برخی از شهرها و شهرستانها))

تلگرام برای درخواست تبلیغات

مشترک گرامی، این قسمت صرفا شامل راه های ارتباطی شما با گروه خدمات دکوراسیون  ساختمان دکوروز اعم از همکاری، انتقادات و پیشنهادها و ارتباط با مدیریت سایت است

سامانه پیامکی: 50002060098

تلگرام: bakhshi_m@

 

 

Powered by Decorooz.com