بلاگ دکور کفدکور کف

آموزش تصویری نصب پارکت لمینت

آموزش تصویری نصب پارکت لمینیت

در این مطلب قصد داریم تا شما را با شیوه تخصصی نصب پارکت لمینیت بصورت تصویری آشنا کنیم :
1- سطوح پانل ها را از نظر خرابی مورد بررسی قرار دهيد،کليک های نر و ماده پانل ها را در نظر بگيريد(مطابق شکل شماره 1)
نصب پارکت لمینت, لمینت, پارکت لمینت, پارکت | floor-decor, floor-decor-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز
و از سمت چپ اتاق شروع به نصب کفپوش ها کنيد به طوريکه نر پانل در کنار ديوار قرار گيرد(مطابق شکل شماره 2)
نصب پارکت لمینت, لمینت, پارکت لمینت, پارکت | floor-decor, floor-decor-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز
قبل از شروع نصب پارکت ابزار فاصله انداز را بين ديوار و پانل قرار داده تا فاصله مورد نظر ايجاد شود( شکل شماره 3 )
نصب پارکت لمینت, لمینت, پارکت لمینت, پارکت | floor-decor, floor-decor-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز
کفپوش ديگر را در امتداد کفپوش مورد نظر روی زمين قرار داده و با کليک بر روی آن به يکديگر کليد کنيد و به همين ترتيب پانل های ديگر را به يکديگر متصل سازيد
(مطابق شکل 1-3 تا 3-3)
 
2- روی آخرين پانل رديف اول،طول مورد نظر را برای برش علامت گذاری کنيد(امتداد پانل را که به ديوار متصل ميشود ببريد)اگر طول پانل بريده شود حد اقل 200 ميليمتر باشد رديف دوم را با اين قطعه آغاز کنيد.
توجه :حداقل اندازه پانل بريده شده هر رديف برای استفاده در رديف بعدی بايد 200 ميليمتر باشد. دقت کنيد که اشکال لايه دکور(رنگ چوب)روی پانل در هنگام نصب با پانل های ديگر مطابقت داشته باشد.
3- پس از قراردادن رديف اول رديف دوم را به قطعه باقی مانده از برش رديف اول و يا قطعه ايی که الگوی مناسبی با پانل های هم جوار دارد آغاز کنيد. کليک نه پانل رديف دوم را کنار رديف اول کليک کنيد.(شکل 4)
و ساير پانل ها را به همين روش در امتداد پانل اول(قسمت طولی) کليک کنيد. (شکل 5،6) بدين صورت تمامی کليک های نر رديف دوم در مادگی رديف اول کليک مي شود
نصب پارکت لمینت, لمینت, پارکت لمینت, پارکت | floor-decor, floor-decor-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز
(شکل 7،6) اطمينان حاصل کنيد بين کليک ها هيچ شيار وا فاصله ايی وجود نداشته و کاملا دو پانل به هم چسبيده باشد.
نصب پارکت لمینت, لمینت, پارکت لمینت, پارکت | floor-decor, floor-decor-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز
نصب پارکت لمینت, لمینت, پارکت لمینت, پارکت | floor-decor, floor-decor-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز
4- حال می توانيد نصب رديف های ديگر را آغاز کنيد
5- هنگاميکه به انتهای فضا(کنار ديواره ها) رسيديد برای ايجاد برش طولی در پارکت،پانل را بر روی پانل طولی قبلی گذاشته و خط برش را ايجاد کنی.
منبع: bonyanomran.com

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا